Presens (NOTID) – Presente indicativo verbos regulares

VERBA I SPANSK – LOS VERBOS EN ESPAÑOL

 

PRESENTE INDICATIVO VERBOS REGULARES (NOTID REGELRETTE VERB)
✔ Når vi snakkar om eit verb brukar vi oftast infinitivsforma (escribir, cantar, leer). På spansk er det tre typer verb: dei som endar på -AR, dei som endar på -ER, og dei som endar på -IR. Desse endingane kan vi kalle infinitivsmerket, det som på norsk er å (å skrive, å synge, å lese)/Cuando hablamos de un verbo, generalmente usamos el infinitivo (escribir, cantar, leer). En español hay tres tipos de verbos: los que acaban en -AR, los que acaban en -ER y los que acaban en -IR. Éstas terminaciones podemos llamar el marcador del infinitivo, lo que en noruego es la letra å (å skrive, å synge, å lese).
-AR: CANTAR, JUGAR, PENSAR, COMPRAR, LLAMAR, BUSCAR
-ER: LEER, ROMPER, COMER, VENDER, TENER, CREER
-IR: ESCRIBIR, VIVIR, REPETIR, SALIR, PEDIR, SUBIR

✔ I ordboka finn vi berre infinitivsforma av verba/En el diccionario solo aparece el infinitivo de los verbos

✔ Dei spanske verba blir bøygde ved at vi erstattar infinitivsendingane med andre endingar i eit spesielt mønster/Los verbos en español se conjuegan cambiando el marcador del infinitivo por otras terminaciones como sigue:
YO                              Cant-ar   -o             Com-er -o              Escrib-ir -o
TÚ                              Cant-ar   -as           Com-er -es            Escrib-ir -es
ÉL / ELLA                Cant-ar   -a             Com-er -e              Escrib-ir -e
NOSOTROS / AS    Cant-ar  -amos     Com-er -emos     Escrib-ir -imos
VOSOTROS /AS      Cant-ar -áis           Com-er -éis          Escrib-ir -ís
ELLOS /ELLAS       Cant-ar -an            Com-er -en           Escrib-ir -en

✔ Alle verba i same verbklasse har dei same endingane /Todos los verbos de la misma conjugación tienen las mismas terminaciones:
-AR: -o, -as, -a, -amos, -áis, -an
-ER: -o, -es, -e, -emos, -éis, -en
-IR: -o, -es, -e, -imos, -ís, -en
Endingane vi brukar for -ER og -IR-verb er nesten like. Einaste forskjellane finn du i første og andre person fleirtal (-emos/-imos, -éis/-ís) / Las terminaciones que usamos para los verbos que terminan en -ER e -IR casi son las mismas. Solo se diferencian en la primera y segunda persona del plural (-emos/-imos, -éis/-ís)

✔ Endingane viser oss kven det er som gjer ei handling./Las terminaciones nos indican quién está realizando un hecho.
Habla español y árabe – Han/Ho snakkar arabisk (3. person eintal, han eller ho/3ª persona del singular, él o ella)

PRØV DEG LITT SJØLV

Presens -ar-verb Yo (1.p.eintal)

Verbtida presens forklart på ein annan måte./Presente explicado en una manera diferente:

* Verba vert delte inn i tre grupper alt etter kva ending dei har i infinitiv: -ar, -er eller -ir./Los verbos pertenecen a tres diferentes grupos dependiendo de las terminaciones en infinitivo: -ar, -er o -ir

* Eksempel/Ejemplo
amar – å elske
correr – å springe
vivir – å bu/leve

* Vi fjernar dei to siste bokstavane, infinitivsmerket, for å finne stammen av verbet/Sacamos las dos últimas letras, el marcador del infinitivo, para encontrar la raíz del verbo.
am-
corr-
viv-

* Tabellen under viser bøyningsmønsteret for presens for dei tre ovannemnde verba: amar, correr og vivir/La tabla debajo muestra el sistema de conjugación del presente de los tres verbos ya mencionados más arriba:

for -ar verb er endingane i alle personar presens slik:/para verbos terminando en -ar las terminaciones del presente es como sigue en todas las personas singular y plural:              -o, -as, -a, -amos, -áis, -an

for -er verb er endingane:/para verbos terminando en -er las terminaciones son así:         -o, -es, -e, -emos, -éis, -en
for -ir verb er endingane:/para verbos terminando en -ir las terminaciones son así:            -o, -es, -e, -imos, -ís, -en

første person eintal:    amo           corro             vivo
andre person eintal:    amas         corres           vives
tredje person eintal:    ama          corre              vive
første person fleirtal:  amamos  corremos     vivimos
andre person fleirtal:  amáis       corréis          vivís
tredje person fleirtal:  aman       corren           viven

* Verbet «beber» tyder «å drikke«. Når vi skal bøye dette verbet i presens, tek vi bort infinitivsendinga «-er» og står att med verbstammen, som er «beb-» Til denne stammen legg vi endingane for dei forskjellig personane: 1. person: -o   til «bebo«./El verbo «beber» quiere decir «å drikke«. Cuando conjugamos éste verbo en presente, sacamos primero la terminación del infinitivo «-er» y entonces nos queda la raíz del verbo, es decir «beb-«. Ahora adjuntamos las terminaciónes de las diferentes personas: 1. persona singular: -o y llegamos a «beb-o«.
bebo – eg drikk

HABL-AR LE-ER ESCRIB-IR
YO HABL-O LE-O ESCRIB-O
HABL-AS LE-ES ESCRIB-ES
ÉL, ELLA USTED HABL-A LE-E ESCRIB-E
NOSOTROS-AS HABL-AMOS LE-EMOS ESCRIB-IMOS
VOSOTROS-AS HABL-ÁIS LE-ÉIS ESCRIB-ÍS
ELLOS-AS HABL-AN LE-EN ESCRIB-EN

* Når vi refererer til eit verb, refererer vi til infinitivsforma, noko som gjer det lett å sjå om det er eit -ar verb, eit -er verb eller eit -ir verb./Cuando nos referimos a un verbo, referimos a la forma del infinitivo, algo que nos da a saber si el verbo es un verbo –ar, -er, o -ir.

Fleire øvingar/Más ejercicios:      1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.    11.

MERK
I delar av Sør-Spania, på Kanariøyane og i heile Latin-Amerika brukar dei ikkje 2. person fleirtalsforma (-áis, -éis, -ís) og heller ikkje det personlege pronomenet «vosotros». I staden brukar dei den same forma både for 2. og 3. person fleirtal (-an, -en, -en) og «ustedes» i staden for «vosotros»./En partes de España del Sur, en las Islas Canarias y en toda América Latina no se usa la forma de la 2. persona del plural (-áis, -éis, -ís) y tampoco el pronombre personal «vosotros». En su lugar se usa la misma forma tanto para 2. como para 3. persona del plural (-an, -en, -en) y «ustedes»

Her finn du  eit enkelt spel for å repetere / Aquí un juego simple para repetir

spanskfordeg.wordpress.com-Google pagerank and Worth

Dette innlegget vart posta under Uncategorized og merkt , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s