Libro 2 Lección 3: Å beskrive ein person/Bruken av «ser» og «estar»

¿Cómo es tu amigo/amiga? ¿Cómo está tu amigo/amiga?

¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? Vemos que la diferencia es el verbo que se utiliza. En la primera frase se usa «ser» y en la segunda «estar«. Eso cambia el sentido de la frase. En la primera pensamos en el físico y en la personalidad de la persona, algo que generalmente no cambia mucho. En la segunda pensamos en el estado actual de la persona, algo que cambia cada momento.

Kva er forskjellen mellom desse to setningane? Vi ser at forskjellen er verbet som blir brukt. I den fyrste setninga er verbet «ser» brukt, og i den andre «estar«. Dette endrar meininga i setningane. I den fyrste tenkjer vi på korleis nokon eller noko er fysisk eller har som del av personlegdomen sin, noko som vanlegvis ikkje endrar seg så ofte. I den andre tenkjer vi på den aktuelle situasjonen til nokon eller noko, og som til vanleg endrar seg ofte.

Ejemplos:  Mi amigo es alto y fuerte – Venen min er stor og sterk.

Mi amigo está enfermo. – Venen min er sjuk.

Ser y Estar

Los usos de «SER» y «ESTAR»

ser.jpgestar.jpg

se usa el verbo ser/ ein brukar verbet «ser»:
* Para expresar las características de las personas, los animales o cosas.
ejemplos/ For å uttrykkje korleis nokon eller noko ser ut eller er:
~ El edificio es “alto”.
alto” es una característica del edificio./»alto» fortel korleis bygningen ser ut eller er.
~ Mi hija es inteligente.
inteligentecaracterística de la hija./»inteligente» fortel korleis ho er, nemleg klok

se usa el verbo estar/ein brukar verbet «estar»:
* Para expresar la localización del sujeto./For å uttrykkje kvar nokon eller noko befinn seg.
* En la descripción del estado actual o del sentimiento de las personas, los animales o cosas, o para describir el resultado de una acción./For å beskrive den aktuelle situasjonen til nokon eller noko, eller for å beskrive resultatet av ei handling.
ejemplos:
~ El edificio esta en la esquina. ~ Mi hija esta en la escuela.
“en la esquina” / «en la escuela» localización./«på hjørnet»/»på skulen» er beliggenheit

~ Mi hijo esta enfermo.                                                                                                                        «enfermo» expresa el estado actual/ «sjuk» uttrykkjer personen sin aktuelle situasjon.

~ Mi hija esta triste.
“triste” el sentimiento que  pronto cambia/»triste» er den aktuelle kjensla/følelsen,  som snart vil endre seg

~ El edificio esta remodelado.
“remodelado” resultado de una acción./»ombygt» er resultatet av ei handling.

Sjå på desse  videoane  1   og   2   om ser og estar/ Ver éstos dos vidéos sobre ser y estar

Ejercicios con ser versus estar:      1.        2.        3.        4.        5.        6.      7.        8.      9.     10.     11.      12.      13.      14.      15.             

HER finn du mange øvingar som du bør jobbe med / Aqui hay mas ejercicios para trabajar

 

Ver/Sjå

Ésta lección anterior/Denne tidlegare leksjonen

sobre palabras usadas para describir personas/for ord som blir brukte når vi skal beskrive personar.

Aquí/Her

puedes ver un vidéo sobre cómo describir a una persona/kan du sjå ein video om korleis du fortel korleis ein person ser ut

Aquí/Her

puedes ver un vidéo sobre cómo describir la personalidad de una persona/kan du sjå ein video om korleis du skal beskrive personlegdomen til ein person.

Adjetivo Descriptivo/Beskrivande adjektiv.

El adjetivo descriptivo o calificativo concuerda en género y número con el sustantivo que describe. Los que describen sustantivos masculinos terminan en -o y los que describen sustantivos femeninos terminan en -a./Det beskrivande adjektivet samsvarar i kjønn og tal med substantivet det beskriv. Dei som beskriv hankjønns-substantiv endar på -o, og dei som beskriv hokjønns-substantiv endar på -a.

Ejemplo:

el bote pequeño – la casa pequeña.

Los adjetivos que terminan en -a, -e, -é, í, -ú o consonante usan la misma terminación para modificar a los sustantivos femeninos y masculinos./Adjektiv som endar på -a, -e, -é, í, -ú eller konsonant får dei same endingane både i han- og hokjønn.

Ejemplo:

el bote grande, la casa grande etc.

El plural de los adjetivos se rige con las mismas reglas para pluralizar el substantivo./I fleirtal rettar adjektivet seg etter dei same reglane for fleirtal som substantivet det beskriv.

Cuando modificamos a más de un sustantivo del mismo género, usamos el adjetivo en el género de los sustantivos y el adjetivo también se pluraliza./Når vi har å gjere med meir enn eitt substantiv, brukar vi adjektivet i same kjønn som substantiva, og vi får då også fleirtalsform av adjektivet

Ejemplo:

la casa limpia, las casas limpias.
El perro bravo, los perros bravos.

Si el adjetivo describe a un grupo de sustantivos de diferente género, el adjetivo toma la forma masculina en plural./Dersom adjektivet beskriv ei gruppe substantiv med både han- og hokjønnsord, får adjektivet hankjønnsform i fleirtal.

Ejemplo:

la fuente y el jardín son hermosos.

Escucha ésta melodía bonita grabada por el grupo

Café Tacuba

/ Lytt til denne fine melodien framført av gruppa Café Tacuba.
Aquí encuentras tanto «ser» como «estar» en uso/Her finn du både «ser» og «estar» i bruk.

O te gusta más el «rap»./Eller kanskje du heller likar «rap».

Entonces debes ver ésto / Då bør du sjå på dette!

spanskfordeg.wordpress.com-Google pagerank and Worth

Dette innlegget vart posta under Uncategorized og merkt , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s